صندوق 90٪ بازده می گیرد … … این بار در نسخه کره ای New Deal سرمایه گذاری می کند