صندوق بین المللی پول “فروش کوتاه یک عمل بازار مالی است … کره نیز باید از سر بگیرد”