صدها کیم مو سونگ و کیم جونگ اون برای اتحاد مخالفان