صاحبان قهوه 1.8 میلیارد بوی بد را به دولت تحویل می دهند … “تنظیم بدون ارزش”