شی جین پینگ “حمایت از گفتگوهای آمریکای شمالی-جنوبی … نقش گرا کره ای”