شین دونگ بین “هیچ شرکتی مشتاق زنده ماندن یا وسواس با موفقیت های گذشته نیست و هیچ آینده ای ندارد.”