شین دونگ بین ، رئیس جمهور افتخاری فقید ، شین گو-هو ، “دوباره فهمیدم جای خالی پدرم بسیار زیاد است.”