شین دونگبین “من با روحیه ای چالش بر لحظات سخت غلبه خواهم کرد”