شین جونیور سخنگوی “الهه فوتبال” به عنوان مدیر اتحادیه فوتبال کره انتخاب شد