شیم هی جین “قبل از ازدواج ، از تخمدان برای زایمان و زنان استفاده شد … حتی یک مقاله ارثی” (دانش آموختگان دبیرستان دخترانه)