شکستگی 7 ماهه در آسیب دنده و اندام کودک کارشناسان “احتمال شوک شدید خارجی”