شکستگی دنده در نوزادان 7 ماهه در ججو ، آسیب چندین عضو … والدین “نوسان می کنند”