شکستگی جمجمه از “کودک 47 روزه” درگذشت … والدین می گویند: “من به یاد نمی آورم که مست باشم”