شکایت از بی گناهی و قتل قربانیان پارک یک – بزودی قربانی “ارتباط کمیسیون حقوق بشر آخرین امید من است”