شهر یوکوهاما ژاپن مراسمی را برای رسیدن به بزرگسالی با هزاران نفر از افراد جمع شده در موارد اضطراری راه اندازی کرده است