شهر جئونجو 100000 بدست آمده را به کشیش کوانگ-هون جئون برای تبلیغ “بدون نقاب” تحمیل می کند