شهر بوسان برای نیمه اول سال 2021 بیش از 8 تریلیون بوی بد مالی به بار خواهد آورد