شنوایی هان یونگ … لیم جا مین “من فکر می کنم این بهترین سلامی است که رئیس جمهور مون تاکنون کرده است.”