شناسنامه ، در پشت خود ویرانی در بغداد ، جایی که 32 نفر جان خود را از دست دادند