شما یک دانش آموز دبیرستانی را در “فیلم حمله قدیمی” گرفتید ، اما آیا او مجازات نمی شود؟