“شما می خواهید علناً آدم ربای چاکی را بخواهید؟” خطای کودک در ایالات متحده از دست رفته است