“شما مسابقه می دهید” Bao-na “چرا گونگ گونگ و یکدیگر کنجد سیاه و baekseolgi می نامند؟ شکر خیلی شیرین بود.”