شماره 1 در هواپیمایی و کشتی سازی ، با وجود تاج ، مازاد عملیاتی “پس انداز” است