شرکت Geonbo شرکت حقوقی Daejeon را منصوب می کند … آماده سازی کامل برای دادخواست سیگار دوم