شرکت های حقوقی همچنین ESG را هدف قرار داده اند … یولچون توافق نامه تجارت با شرکت مشاور ESG امضا می کند