شرکت منابع آب کره و شهر هواسئونگ برای ایجاد یک سیستم گردش آب شهری با یکدیگر همکاری می کنند