شاخص پیش بینی قیمت مسکن برای 4 ماه متوالی افزایش یافت که بالاترین میزان در سال گذشته است