“سیستم تدارکات دولتی ، سود مجرمانه” … اظهارات لی جیمونگ هر روز