سیاست یارانه فاجعه پیشین … “یک بالا” را هدف قرار داد لی جی میونگ