سوگا “کره ، یک همسایه مهم … به شدت خواستار پاسخ مناسب است”