سوگا ، بدبینی در المپیک توکیو ، عدم اطمینان اقتصادی ، نمرات پایین [세계는 지금]