“سوگای ژاپن و سفیر کانگ چانگ ایل در حال بررسی این هستند که از مصاحبه خودداری کنند” … یک بی ادبی دیگر [특파원+]