سوک هیون جون در سه اختلاف اداری علیه اداره نظامی از دست داد