سونگ وو چو از پناهگاه گوزونگ بازدید می کند تا سگهای رها شده را درست قبل از اتانازی قبول کند … “Hoonhoon” به خدمات جابجایی