سومین بازار بزرگ قهوه کره در جهان … گسترش همکاری با شرکت های کارت [이슈 속으로]