سوزن در یک شرکت بزرگ در چین … حتی نمی توانم آرزو کنم که از کارگر موقت فرار کنم [연중기획-끊어진 계층이동 사다리]