سه هون اوه “کودک آزاری ، مشکل شرم آور اجتماعی … نگرانی از حمایت والدین”