سه هون اوه “رئیس جمهور مون همچنین” هموطنان کره ای “را بیان می کند … آیا وقتی این کار را بکنم نفرت است؟”