سه هون اوه ، “ستایش ناشناخته ای که می توان در کره شمالی مشاهده کرد” در مورد سو over قصد بیش از حد متناقض است