سنگ هو وو “آیا نمی توانید آب سبز آپارتمان 2.3 میلیارد دلاری و اشک 230،000 مردم عادی نیمه شهر را ببینید؟”