سفیر کانگ چانگ ایر در ژاپن اعلیحضرت امپراطور را صدا کرد