سر و صدا به دست آمده Shimo Mama را قبل و بعد از از دست دادن 13 پوند نشان داد لباس هایی که همیشه می چسبند بپوشید. “