سرپرست لی ژو جون از حادثه اتوبوس نامیانژو شکایت می کند … “بهترین در پیشگیری از عود”