سرویس مهاجرت ایالات متحده “هرگز مهاجران را در ایستگاه های واکسیناسیون دستگیر نکنید”