سامسونگ الکترونیک ، سود عملیاتی سال گذشته 35.993.9 میلیارد سود کسب شده … فروش 237 تریلیون وون