سازمان مدنی گوانگجو “برخورد ترجیحی بیش از حد برای مجریان خاص تجاری در پارک های خصوصی”