“ساخت نیروگاه هسته ای در کره شمالی و همکاری در زمینه انرژی” شرایط معاون رئیس جمهور به کاخ آبی