سئول هون “قاضی پانزدهم امریکا و 9 ام ژاپنی را تحت تأثیر قرار می دهد … این بدان معنی است که شما با 180 کرسی به اشتباه تصحیح کردید”