زیپلات ، اولین داستان رپ “مرحوم چوی جین سیل ، حتی اگر زنده باشد ، او کسی نیست که بازی کند.”