“زیرا خواستار استیضاح قاضی معلول هدف دیگری وجود دارد